ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป  

 

งานบริหารทั่วไป
 
           วัตถุประสงค์ของการควบคุม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
- เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง ตามกำหนดเวลาและแผนที่ได้กำหนดไว้
- เพื่อป้องกันความผิดพลาดของบุคลากรจากความจงใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการของ อบต.

                                                                                               
ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

- บุคลากรปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
- บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติราชการ

                                                           
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนแต่ละบุคคล
- เมื่อบุคลากรทำผิดวินัย กฎหมาย มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และลงโทษ ผู้กระทำผิด
- มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเป็นหลักปฏิบัติ
- มีการควบคุมบังคับบัญชาตามลำดับชั้น

            ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่เนื่องจากการควบคุมที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอ

- บุคลากรปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
- บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่

           
การปรับปรุงการควบคุม

- มีการประเมินผลงาน เลื่อนขั้นเงินเดือน , เลื่อนระดับ โดยคณะกรรมการ
- ควรมีการแบ่งงาน  ให้เป็นระบบและตรงตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
- ควรมีเอกสารที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ข้อกฎหมายเพื่อให้มีศึกษา เพื่อป้องกันการ ทำงานผิดพลาด
 


สิงหาคม 2557
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 สิงหาคม 2557

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บเวบไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.226.206.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 500,363


 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร
อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ 36180
Tel : 044-876182  Fax : 044-876182
Email : admin@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.